Nov 21

Báo nghỉ – Thực hành CN enzyme và protein

Posted by on Nov 21 2017 at 02:34 chiều

Lớp 18SH01 + TN (nhóm 2) được nghỉ tiết vào buổi chiều thứ 3, 21/11/2017. Học bù vào chiều thứ 7, 25/11/2017.