Nov 24

Báo phòng học bù – 17SH01

Posted by on Nov 24 2017 at 03:47 chiều

  • Phụ gia và bao bì thực phẩm: sáng thứ 5, 30/11, B05
  • CNCB thịt, thủy sản: chiều thứ 4, 29/11, BIII.11, chiều thứ 5, 30/11, AI.1