Nov 30

Báo nghỉ – Thực hành xử lý ô nhiễm không khí

Posted by on Nov 30 2017 at 08:11 sáng

Lớp 17SH02+TN được nghỉ tiết môn Thực hành xử lý ô nhiễm không khí vào chiều thứ 5, 30/11/2017. Lịch học bù sẽ thông báo sau.