Dec 08

Lịch học các môn thực hành

Posted by on Dec 08 2017 at 04:57 chiều

1. Thực hành CNCB thịt, thủy sản: buổi cuối học vào sáng chiều thứ 2 (11/12), PTN TP.

2. Thực hành CNCB TP (xưởng sản xuất): sáng chiều thứ 4 (13/12), Sáng chiều thứ 6 (15/12)