Dec 11

Báo nghỉ – Thực hành CN enzyme, protein

Posted by on Dec 11 2017 at 09:35 sáng

Thực hành CN enzyme và protein nhóm chiều thứ 2 được nghỉ tiết ngày 11/12/2017. Học bù vào sáng thứ 7, 16/12/2017.