Dec 13

Báo lịch học – 17SH02

Posted by on Dec 13 2017 at 10:14 sáng

  • Thực hành xử lý ô nhiễm không khí, chiều thứ 5, 14/12, PTN Môi trường.
  • Thực tế tham quan hệ thống xử lý môi trường, chiều thứ 6, 15/12, phòng BII.8.