Jan 02

Thư viện thống kê Giờ tự học của SV trong HK 1, 2017-2018

Posted by on Jan 02 2018 at 03:44 chiều

SV tải file này về máy:

  • Nếu có tên trong sheet "Đủ giờ" thì không cần làm thủ tục gì thêm.
  • Nếu có tên trong sheet "Chưa đủ giờ" thì SV kiểm tra lại số giờ tích lũy ghi nhận đã đúng chưa, nếu chưa đúng hoặc có thắc mắc thì báo lại Thư viện đến hết ngày 02/01/2018, nếu đúng thì không cần làm thủ tục gì thêm.

Lưu ý:

  • Đây là số giờ thực SV tích lũy tại Thư viện, chưa tính giảm giờ theo Quyết định số 395/QĐ-ĐHBD cho các đối tượng Cán bộ Đoàn, Hội, Nhóm thủ lĩnh SV. Phòng CTSV sẽ cập nhật việc giảm giờ cho SV sau.
  • SV khóa 16 không phải tích lũy giờ thư viện.