May 08

Thông báo đổi lịch thi

Posted by on May 08 2018 at 01:28 chiều

Môn Sinh hóa và Sinh lý thực vật có thay đổi lịch thi, đề nghị SV 19SH01 và 20 SH01 + TN lưu ý:

  • Sinh hóa: 17h30, ngày 14/05/2018
  • Sinh lý thực vật: 17h30, 21/05/2018
  • SV theo dõi lịch thi chính thức để biết phòng thi