May 15

V/v nhận đề cương chi tiết LVTN/TLTN về chỉnh sửa (K17 + các khóa trước)

Posted by on May 15 2018 at 08:54 sáng

SV K17 và các khóa trước đã nộp đề cương chi tiết LVTN/TLTN tiến hành nhận lại đề cương về chỉnh sửa theo quy định sau:

  • Thời gian nhận đề cương: 15/5 – 18/5/2018 (văn phòng 2).
  • Thời gian nộp lại đề cương đã chỉnh sửa: 15/5 – 21/5/2018 (văn phòng 2). Lưu ý: nộp kèm cả quyển đề cương cũ để đối chiếu.