May 31

Báo phòng học – Môn CNCB trà, cà phê, ca cao

Posted by on May 31 2018 at 01:35 chiều

Lớp 18SH01+TN học môn CNCB trà, cà phê, ca cao vào sáng, chiều thứ 5, từ 07/6 – 21/6, tại phòng B02.