Jun 05

Thời gian nộp học phí học kỳ 3 năm học 2017-2018 (nhắc lại)

Posted by on Jun 05 2018 at 03:29 chiều

Trường Đại học Bình Dương thông báo nhắc về thời gian nộp học phí học kỳ 3 năm học 2017-2018. Yêu cầu những sinh viên có đăng ký môn học và nguyện vọng theo học trong học kỳ 3 năm học 2017-2018 hoàn thiện học phí đến hết ngày 08/6/2018. Sau thời gian trên sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ học phí sẽ bị xóa tên ra khỏi danh sách môn học. Yêu cầu sinh viên thực hiện theo nội dung thông báo./.