Jun 14

Thay đổi lịch học 2 buổi cuối – Thực tập hóa học đại cương B2

Posted by on Jun 14 2018 at 04:06 chiều

Lớp 20SH01+TN học 2 buổi cuối môn Thực tập hóa học đại cương B2 vào Chiều thứ 2 (18/6)Chiều thứ 4 (20/6) tại PTN Hóa (HHT).