Jun 20

Lịch thi môn Thực hành CNSH tế bào thực vật

Posted by on Jun 20 2018 at 07:22 sáng

  • Lớp 19SH01+TN: sáng thứ 5, 28/6/2018.
  • Lớp 20SH01: chiều thứ 5, 21/6/2018.
  • Phòng thi: PTN sinh.