Jul 02

Lịch học Thực hành vi sinh thực phẩm

Posted by on Jul 02 2018 at 02:17 chiều

Lớp 18SH01 + TN học Thực hành vi sinh thực phẩm theo lịch sau:

  • Chiều thứ 4, 04/7
  • Chiều thứ 5, 05/7
  • Chiều thứ 7, 07/7
  • Chiều thứ 2, 09/7
  • Chiều thứ 3, 10/7
  • Chiều thứ 7, 14/7
  • Phòng học: PTN Vi sinh (khu C)