Jul 09

Thông báo tổ chức thi lại – Hóa học thực phẩm

Posted by on Jul 09 2018 at 09:38 sáng

SV 18SH01+TN sẽ được tổ chức thi lại môn Hóa học thực phẩm vào lúc 17h30 ngày 19/7/2018.