Jul 26

Lịch học Thực hành CNCB rượu, bia, nước giải khát

Posted by on Jul 26 2018 at 02:04 chiều

Lớp 18SH01+TN học môn Thực hành CNCB rượu, bia, nước giải khát theo lịch sau:

  • Sáng chiều thứ 3, 31/7/2018
  • Sáng chiều thứ 4, 01/8/2018
  • Sáng chiều thứ 2, 05/8/2018
  • PTN Thực phẩm.

Phần nguyên liệu lớp cần chuẩn bị:

  • Buổi 1: Đường cát (2Kg), Xoài cát Chu (hơn 1/2 vỏ chuyển vàng, 5Kg), Dứa chín (hơn 1/2 vỏ chuyển vàng, 2Kg), Thanh long ruột đỏ (1Kg) 
  • Buổi 2: Nho Ba Mọi (5Kg), Thanh long ruột đỏ (5Kg).