Aug 14

Cách thức đăng ký môn học trực tuyến

Posted by on Aug 14 2018 at 02:26 chiều

SV đọc file Hướng dẫn đăng ký môn học ở đây. Trường hợp SV gặp khó khăn trong việc đăng ký có thể liên hệ Giáo viên chủ nhiệm, Trợ lý giáo vụ để được hỗ trợ thêm.