Aug 14

Danh sách GV chủ nhiệm các lớp thuộc Khoa CNSH

Posted by on Aug 14 2018 at 02:55 chiều

STT LỚP GV CHỦ NHIỆM EMAIL
1 16SH01 TS. Nguyễn Mộng Nghi nmnghi@bdu.edu.vn
2 16SH02 ThS. Hoàng Ngọc Cương hncuong@bdu.edu.vn
3 17SH01 ThS. Lê Thị Kim Phượng ltkphuong@bdu.edu.vn
4 17SH02 ThS. Nguyễn Minh Huy nmhuy@bdu.edu.vn
5 18SH01 TS. Hoàng Ngọc Cương hncuong@bdu.edu.vn
6 19SH01 ThS. Nguyễn Thị Mai Anh ntmanh@bdu.edu.vn
7 20SH01 ThS. Huỳnh Thị Bích Hạnh ThS. Dương Thị Nam Phương bichhanh89py@gmail.com dtnphuong@bdu.edu.vn
8 21SH01 ThS. Nguyễn Mộng Nghi nmnghi@bdu.edu.vn