Sep 25

Báo nghỉ đột xuất – Ktdt cơ bản và Phương pháp thống kê sinh học

Posted by on Sep 25 2018 at 07:55 sáng

Lớp 19SH01 + TN được nghỉ tiết môn Kỹ thuật di truyền cơ bản vào sáng thứ 4, 26/09/2018 và môn Phương pháp thống kê sinh học vào sáng thứ 7, 29/09/2018 . Lịch học bù sẽ thông báo sau.