Nov 01

Thông báo về việc thay đổi phòng học môn phương pháp thống kê sinh học sáng thứ 7 ngày 3/11/2018

Posted by on Nov 01 2018 at 08:36 sáng

Sáng thứ 7 ngày 3/11/2018 học môn  phương pháp thống kê sinh học tại phòng C09