Nov 26

Báo phòng học “Di truyền học”

Posted by on Nov 26 2018 at 07:44 sáng

Lớp 21SH01 + Trả nợ chuyển lịch học môn Di truyền học từ sáng chủ nhật qua chiều thứ 2 hằng tuần, bắt đầu từ 26/11/2018, tại phòng C02.