Dec 01

Báo lịch học môn “Hóa học thực phẩm”

Posted by on Dec 01 2018 at 08:48 sáng

Lớp 19SH01 + TN học Hóa học thực phẩm theo lịch sau:

  • Sáng thứ 2, phòng B06 , 03/12 và 10/12
  • Chiều thứ 2, phòng B05, 03/12 và 10/12
  • Sáng thứ 3, phòng C02, 04/12 và 11/12