Dec 11

Thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2019

Posted by on Dec 11 2018 at 03:44 chiều

Trường Đại học Bình Dương thông báo thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2019 đối với giảng viên, học viên, sinh viên, học sinh cụ thể như sau:

Giảng viên, học viên, sinh viên, học sinh được nghỉ Tết Dương lịch năm 2019 một (01) ngày, ngày 01/1/2019 (thứ 3).

Thông báo đến giảng viên, học viên, sinh viên, học sinh, các đơn vị trong toàn hệ thống BDU biết để thực hiện./.