Mar 13

Thay đổi phòng học Vi sinh học đại cương

Posted by on Mar 13 2019 at 08:26 sáng

Lớp 21SH01+TN học môn Vi sinh học đại cương vào chiều thứ 3 hằng tuần tại phòng AII.2, bắt đầu từ ngày 18/3 – 21/4/2019.