Mar 15

Báo nghỉ đột xuất môn Quá trình, thiết bị, công nghệ

Posted by on Mar 15 2019 at 02:11 chiều

Lớp 19SH01+TN được nghỉ tiết môn Quá trình, thiết bị, công nghệ vào buổi chiều thứ 6, 15/3/2019. Lịch học bù sẽ thông báo sau.