Apr 09

Danh sách môn học đủ/ không đủ điều kiện tổ chức học lại theo nhu cầu học kỳ 3 năm học 2018-2019

Posted by on Apr 09 2019 at 04:13 chiều

SV theo dõi danh sách môn học đủ / không đủ điều kiện tổ chức học lại theo nhu cầu học kỳ 3 năm học 2018-2019 tại đây http://sv.bdu.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=74

Nếu có thắc mắc gì thêm, SV liên hệ C. Giao để được hỗ trợ giải quyết.