Jun 20

Cập nhật lịch học Thực hành đánh giá cảm quan

Posted by on Jun 20 2019 at 10:19 sáng

Lớp 19SH01+TN học môn Thực hành đánh giá cảm quan theo lịch sau:

  • Chiều thứ 5, 20/6
  • Chiều thứ 6, 21/6
  • Chiều thứ 2, 24/6
  • Phòng học: PTN Thực phẩm