Sep 10

Báo đổi phòng học môn Dinh dưỡng và TPCN

Posted by on Sep 10 2019 at 07:55 sáng

Lớp 19SH01 + 20SH01 + TN sẽ học môn Dinh dưỡng và TPCN vào sáng thứ 4 hằng tuần, từ 11/9 đến 25/9/2019 tại phòng C04.