Dec 13

Xem Lịch thi dự kiến và Lịch thi chính thức ở đâu?

Posted by on Dec 13 2012 at 01:52 sáng

Trả lời: có 2 cách:

  • Bảng Thông báo của Khoa: có dán Lịch thi dự kiến và Lịch thi chính thức.
  • Trang web Khoa: chỉ cung cấp Lịch thi dự kiến. SV có thể theo dõi Lịch thi chính thức tại trang web của Trường: http://www.bdu.edu.vn/sinhvien/service.php?z=5