Danh sách Cựu sinh viên K8

STT Lớp MSSV Họ và tên
1.       02SH01 01SH071 Lê Ngọc Hùng
2.       02SH008 Nguyễn Thị Hồng Nhung
3.       02SH014 Nguyễn Thị Bích Nhu
4.       02SH019 Nguyễn Ngọc Tuân
5.       02SH020 Nguyễn Đình An
6.       02SH022 Nguyễn Hữu Tùng
7.       02SH027 Bùi Minh Cảnh
8.       02SH028 Nguyễn Hoàng Anh
9.       02SH031 Trần Minh Đại
10.    02SH032 Huỳnh Công Thắng
11.    02SH033 Phan Thi Phương Loan
12.    02SH039 Nguyễn Thanh Tùng
13.    02SH064 Tống Thị Thu Phượng
14.    02SH079 Võ Xuân Điệp
15.    02SH083 Nguyễn Quang Đại
16.    02SH088 Lê Thanh Hóa
17.    02SH089 Hoàng Văn Nguyên
18.    02SH100 Bùi Đức Trí
19.    08QT065 Lê Thanh Bình
20.    08QT145 Đặng Minh Thành
21.    02SH02 01SH043 Nguyễn Công Danh
22.    02SH046 Nguyễn Hồng Phú
23.    02SH049 Lê Thị Ngọc Bích
24.    02SH055 Phan Văn Định
25.    02SH069 Hà Thị Luyến
26.    02SH081 Phạm Vĩnh Sơn
27.    02SH090 Nguyễn Trung Hiệp
28.    02SH095 Kiều Ngọc Túy