Trang chủ Hoạt động

Giới thiệu Cựu sinh viên Khóa 10 thành đạt

1. Anh Vũ Minh Dương - Cựu SV lớp 04SH01.        Anh Vũ Minh Dương có lẽ là minh chứng thuyết phục nhất...

Bài báo khoa học

Hoang Ngoc Cuong, Nguyen Cong Minh, Nguyen Van Hoa, Trang Si Trung (2016). “Preparation and characterization of high purity β-chitin from squid pens...

Tin tức mới

0274 3 871 384