Trang chủ ĐÀO TẠO

Thông tin các khóa đào tạo ngắn hạn

        Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, Khoa Công nghệ Sinh học trường Đại học Bình...

Chương trình đào tạo tín chỉ (từ K20 trở về sau)

  I. Khối Kiến Thức Cơ Bản, Cơ Sở Ngành Năm 1 I.1 Nhóm môn học bắt buộc: STT Mã môn Tên môn TC Số tiết LT TH Học kỳ 1.        ENG0954 Anh văn cơ bản 1 4 60 60 0 1 2.     ...

Chương trình đào tạo tín chỉ (K16 – K19)

STT MÃ MÔN TÊN MÔN TC LT TH HK NĂM 1 Bắt buộc 1 ENG0013 Anh văn cơ bản 1 3 45 1 2 MAT0053 Toán cao cấp B1 3 45 1 3 MIL0013 Giáo dục QP-AN 1 (*) 3 45 1 4 PHE0251 Giáo dục thể chất 1 (*) 1 30 1 5 POL0025 Những NLCB của CNML 5 75 1 6 BSC0032 Hóa...

Chương trình đào tạo tín chỉ (K16-K19)

STT MÃ MÔN TÊN MÔN TC LT TH HK NĂM 1 Bắt buộc 1 ENG0013 Anh văn cơ bản 1 3 45 1 2 MAT0053 Toán cao cấp B1 3 45 1 3 MIL0013 Giáo dục QP-AN 1 (*) 3 45 1 4 PHE0251 Giáo dục thể chất 1 (*) 1 30 1 5 POL0025 Những NLCB của CNML 5 75 1 6 BSC0032 Hóa...

Chương trình đào tạo tín chỉ (K16-K19)

STT MÃ MÔN TÊN MÔN TC LT TH HK NĂM 1 Bắt buộc 1 MAT0053 Toán cao cấp B1 3 45 1 2 MIL0013 Giáo dục QP-AN 1 (*) 3 45 1 3 PHE0251 Giáo dục thể chất 1 (*) 1 30 1 4 POL0025 Những NLCB của CNML 5 75 1 5 BSC0032 Hóa đại cương B1 2 30 2 6 BSC0111 Thực tập...

Chương trình đào tạo niên chế

A. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG (64 ĐVHT – Không kể GDTC và GDQP) STT Mã số môn học TÊN MÔN HỌC Số ĐVHT LT TH 1 001108138 Những nguyên lý cơ bản chủ...

Chương trình đào tạo niên chế

A. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG (64 ĐVHT – Không kể GDTC và GDQP) STT Mã số môn học TÊN MÔN HỌC Số ĐVHT LT TH 1 001108138 Những nguyên lý cơ bản chủ...

Chương trình đào tạo niên chế

A. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Normal 0 false false false ...
0274 3 871 384