Trang chủ CNSH - Môi trường

Chương trình đào tạo tín chỉ (K16-K19)

STT MÃ MÔN TÊN MÔN TC LT TH HK NĂM 1 Bắt buộc 1 MAT0053 Toán cao cấp B1 3 45 1 2 MIL0013 Giáo dục QP-AN 1 (*) 3 45 1 3 PHE0251 Giáo dục thể chất 1 (*) 1 30 1 4 POL0025 Những NLCB của CNML 5 75 1 5 BSC0032 Hóa đại cương B1 2 30 2 6 BSC0111 Thực tập...

Chương trình đào tạo niên chế

A. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG (64 ĐVHT – Không kể GDTC và GDQP) STT Mã số môn học TÊN MÔN HỌC Số ĐVHT LT TH 1 001108138 Những nguyên lý cơ bản chủ...
0274 3 871 384