Trang chủ CNSH - Thực phẩm

Chương trình đào tạo tín chỉ (từ K20 trở về sau)

  I. Khối Kiến Thức Cơ Bản, Cơ Sở Ngành Năm 1 I.1 Nhóm môn học bắt buộc: STT Mã môn Tên môn TC Số tiết LT TH Học kỳ 1.        ENG0954 Anh văn cơ bản 1 4 60 60 0 1 2.     ...

Chương trình đào tạo tín chỉ (K16-K19)

STT MÃ MÔN TÊN MÔN TC LT TH HK NĂM 1 Bắt buộc 1 ENG0013 Anh văn cơ bản 1 3 45 1 2 MAT0053 Toán cao cấp B1 3 45 1 3 MIL0013 Giáo dục QP-AN 1 (*) 3 45 1 4 PHE0251 Giáo dục thể chất 1 (*) 1 30 1 5 POL0025 Những NLCB của CNML 5 75 1 6 BSC0032 Hóa...

Chương trình đào tạo niên chế

A. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Normal 0 false false false ...
0274 3 871 384