Trang chủ Biểu mẫu CV CBNV

Mẫu văn bản 2020

Khi sọan thảo các văn bản hành chính có ghi tên loại: Chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng hẫn, chương...

Mẫu phụ lục văn bản hành chính 2020

Quý thầy cô download mẫu đơn tại đây.

Mẫu giấy mời 2020

Quý thầycô download mẫu đơn tại đây.

Mẫu giấy giới thiệu 2020

Quý thầycô download mẫu đơn tại đây.

Mẫu công văn 2020

Quý thầycô download mẫu đơn tại đây.

Mẫu biên bản 2020

Quý thầycô download mẫu đơn tại đây.

Mẫu bản sao 2020

Quý thầycô download mẫu đơn tại đây.
0274 3 871 384