Hệ thống Phòng thí nghiệm và Văn phòng Khoa

Khoa CNSH hiện có 5 Phòng thí nghiệm, 2 vườn ươm thực nghiệm và 1 văn phòng Khoa.

STT CƠ SỞ VẬT CHẤT CHỨC NĂNG
1 PTN Sinh Giảng dạy thực hành các môn sinh đại cương
2 PTN Vi sinh Giảng dạy, nghiên cứu lĩnh vực vi sinh học
3 PTN Thực phẩm Giảng dạy, nghiên cứu lĩnh vực thực phẩm
4 PTN Môi trường Giảng dạy, nghiên cứu lĩnh vực môi trường
5 PTN Nuôi cấy mô Giảng dạy, nghiên cứu lĩnh vực nuôi cấy mô thực vật
6 Vườn ươm thực nghiệm Nhân giống, thuần dưỡng các giống thực vật từ PTN nuôi cấy mô
7 Văn phòng Khoa Tiếp và làm việc với SV, phụ huynh, đối tác.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ VƯỜN ƯƠM