Đội ngũ cán bộ, nhân viên, giảng viên cơ hữu

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ EMAIL LIÊN HỆ
1 TS. Hoàng Ngọc Cương Trưởng Khoa hncuong@bdu.edu.vn
2 TS. Stanislau Rizersky Phó Trưởng Khoa
3 ThS. Lê Văn Huấn GVCH

Quản lý PTN Thực phẩm

lvhuan@bdu.edu.vn
4 ThS. Nguyễn Minh Huy GVCH

Quản lý PTN Môi trường

nmhuy@bdu.edu.vn
5 ThS. Dương Thị Nam Phương GVCH

Quản lý PTN Sinh

dtnphuong@bdu.edu.vn
6 ThS. Luyện Thị Minh Hiếu GVCH

Quản lý PTN Nuôi cấy mô

ltmhieu@bdu.edu.vn
7 ThS. Lê Thị Kim Phượng GVCH

Quản lý PTN Vi sinh

ltkphuong@bdu.edu.vn
8 ThS. Khấu Hoàng Kim Giao Trợ lý giáo vụ khkgiao@bdu.edu.vn
9 CN. Lê Ngọc Phương Bí thư Đoàn Khoa lnphuong@bdu.edu.vn