Sứ mạng

Sứ mạng của Trường Đại học Bình Dương là xây dựng 1 nền giáo dục Mở, phục vụ nhu cầu học tập thường xuyên và suốt đời của mọi tầng lớp trong xã hội; Đào tạo các hệ, các cấp; Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, góp phần phát triển địa phương và đất nước.