Danh sách bài báo khoa học đã công bố

STT Tên bài báo Tên tạp chí Ghi chú 1 Nanoscale Structural Organization of Insulin Fibril Polymorphs Revealed By Atomic Force Microscope Infrared Spectroscopy (AFM-IR) WILEY - VCH TS. Stanislav Rizevsky...

Tin tức mới

0274 3 871 384