Trang chủ Bài báo khoa học

Danh sách các bài báo đã công bố

Hoang Ngoc Cuong, Nguyen Cong Minh, Nguyen Van Hoa, Trang Si Trung (2016). “Preparation and characterization of high purity β-chitin from squid pens...

Tin tức mới

0274 3 871 384