Danh sách các bài báo đã công bố

Hoang Ngoc Cuong, Nguyen Cong Minh, Nguyen Van Hoa, Trang Si Trung (2016). “Preparation and characterization of high purity β-chitin from squid pens...

Tin tức mới

0274 3 871 384