Trang chủ Đề tài NCKH GV - SV

Danh sách đề tài NCKH Sinh viên

    STT  Tên đề tài Chủ trì Năm thực hiện/nghiệm thu 1.    Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô trong nhân giống chuối ( Musa...

Danh sách đề tài NCKH Giảng viên

  Stt Tên đề tài Chủ trì Năm thực hiện/nghiệm thu Cấp quản lý 1.        Phục hồi, bảo quản và phát triển nguồn giống Lan (orchid) trong môi trường...

Tin tức mới

0274 3 871 384