Đơn xin phúc khảo

Nếu Sinh viên muốn phúc khảo, cần nộp đơn xin phúc khảo về Trung tâm khảo thí trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố điểm.

Sinh viên download mẫu đơn tại đây.