Lịch thi môn Thực tập hóa học phân tích

Lớp 21SH01+22SH01+TN thi môn Thực tập hóa học phân tích vào sáng thứ 4, 08/01/2019, tại PTN Thực phẩm.