Quy định giờ tự học tại Thư viện

  • Thời gian áp dụng: kể từ HK II, năm học 2016 – 2017.
  • Đối tượng áp dụng: SV hệ đại học, cao đẳng chính quy theo hệ tín chỉ.
  • Quy định:

1. Mỗi HK, SV phải tham gia giờ tự học tại Thư viện tối thiểu phải đạt 50 giờ/tổng số môn học mà SV đăng ký trong HK.

2. Giờ tự học của SV tại Thư viện sẽ được tính là điểm quá trình 2 và bằng 20% điểm tổng học phần.

3. Khi số giờ tự học của SV tại Thư viện lớn hơn hoặc bằng 50 giờ: thì điểm quá trình 2 sẽ được tính 10 điểm. Nếu không đủ 50 giờ, thì điểm quá trình 2 nhận 0 điểm.