Quy định v/v không áp dụng quản lý giờ tự học thư viện đối với HK2 của SV năm 4

Nhà trường đồng ý không áp dụng giờ tự học trong HK II đối với SV năm thứ 4 thuộc Khoa CNSH. Các trường hợp còn lại vẫn phải áp dụng theo Quy định đã ban hành.