Báo đổi lịch môn Vi sinh thực phẩm

Lớp 19SH01 + TN học môn Vi sinh thực phẩm theo lịch sau:

  • Chiều thứ 3 hằng tuần, từ tuần lễ 11/3 – 19/5/2019.
  • Phòng E03A.

Đề nghị SV cập nhật lịch học.