Báo đổi phòng học – CNCB thực phẩm

Lớp 19SH01 + 20SH01+ TN sẽ học các buổi còn lại môn CNCB thực phẩm tại phòng E2.2.