Báo lịch học các buổi còn lại môn Vi sinh thực phẩm

Lớp 19SH01+TN lưu ý, lịch học môn Vi sinh thực phẩm các buổi còn lại như sau:

  • Chiều thứ 3, 23/4: C09
  • Chiều thứ 3, 30/4: nghỉ lễ
  • Chiều thứ 4, 08/5: C04
  • Chiều thứ 4, 15/5: C04
  • Chiều thứ 4, 22/5: C04
  • Chiều thứ 4, 29/5: C04