Báo lịch học mới môn CNCB đường, bánh, kẹo

Do có thay đổi giảng viên nên lớp 19SH01+ 18SH01+TN học môn CNCB đường, bánh, kẹo theo lịch sau:

  • Sáng thứ 4 hằng tuần: phòng C04
  • Thời gian: từ 22/4 đến 02/6/2019
  • GV: ThS. Trần Thị Cúc Phương