Báo lịch học mới môn CNCB lương thực, rau, củ, quả

Do có thay đổi ngày học nên lớp 19SH01+ 18SH01+TN học môn CNCB lương thực, rau, củ, quả theo lịch sau:

  • Sáng thứ 6 hằng tuần: phòng BIII.10
  • Thời gian: từ 22/4 đến 02/6/2019
  • GV: ThS. Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn