Báo nghỉ Đánh giá cảm quan

Lớp 19SH01+TN được nghỉ tiết môn Đánh giá cảm quan vào chiều thứ 7, 11/5/2019. Lịch học bù sẽ thông báo sau.